Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tham gia
23/1/24
Bài viết
443
Được Like
1,014
Ô K2N MIỀN BẮC THÁNG 03/2024
01 STL: 69,96 (12-13/03) gãy
02 STL: 47,74 (14-15/03) gãy
03 STL: 84,48 (16-17/03) húp n1
04 STL: 16,61 (17-18/03) húp n1
05 STL: 28,82 (18-19/03) gãy
06 STL: 15-51(20-21/3) gãy
07 STL: 47-74(22-23/3) gãy
08 STL: 48-84 (24-25/3) húp
09 STL: 59-95 ( 25-26/3) húp
10 STL: 83-38 ( 27 - 28/3) húp
11 STL : 37-73 ( 28-29/3) gãy
12 STL : 39-93 ( 30-3/3 ) CHỜ N1
 
Tham gia
23/1/24
Bài viết
386
Được Like
1,359
Lần 1: (10-11) STL: 23-32: gãy
Lần 2: (12-13) STL: 37-73: gãy
Lần 3: (14-15) STL: 67-76: húp n2
Lần 4: (16-17) STL: 47-74: húp n1
Lần 5: (17-18) STL: 85-58: gãy
Lần 6 : (19-20) STL : 66-22 gãy
Lần 7 : (21-22) STL :88-99 gãy
Lần 8 : (23-24) STL :22-99 húp
Lần 9 : ( 24-25) STL : 45-54 húp
Lần 10: ( 25 -26) STL : 44-88 gãy
Lần 11 : ( 27-28 ) STL : 46-64 gãy
Lần 12 : ( 29 -30 ) STL : 28-82 CHỜ n2
 
Tham gia
23/1/24
Bài viết
484
Được Like
1,589
L1: (11-12) STL: 78-87: húp n2
L2: (13-14) STL: 34-43: húp n1
L3: (14-15) STL: 72-27: húp n1
L4: (15-16) STL: 69-96: gãy
L5: (16-17) STL: 21-12: gãy
L6 : (18-19) STL 45-54 gãy
L7 : (20-21)STL 12-21 gãy
L8 : ( 22-23)STL 45-54 gãy
L9 : ( 24 -25) STL 01-10 gãy
L10: ( 26-27) STL 24-42 húp
L11: ( 27 -28 ) STL 01-10 gãy
L12 : ( 29 -30 ) STL 01-10 CHỜ n2
 
Tham gia
26/2/24
Bài viết
352
Được Like
805
Lần 1 Ngày (09-10)
STL: 01 10 húp lần 1
Lần 2 ngày (10-11)
STL: 12 21 húp
Lần 3 ngày (13 -14/3)
STL : 07-70 gãy
Lần 4 ngày (13-14 )
STL : 07 -70 húp
Lần 5 : ngày ( 15- 16/3 )
STL : 23- 32 húp
Lần 6 ngày ( 16-17/3 )
STL : 05-50
Lần 7 ( ngày 17-18/3)
STL : 87-78 húp
Lần 7 ( ngày 19-20/3)
STL : 07-70) gãy
Lần 8 (21-22/3)
STL : 38-83 húp
Lần 9 (22-23/3)
STL : 23-32 húp
Lần 10 (23-24)
STL : 28-82 húp
Lần 11 : (24-25)
STL : 39-93 húp
Lần 12 : ( ngày 25-26)
STL : 04-40 húp
Lần 13 : ( ngày 26-27 )
STL : 59-95 húp
Lần 14 : ( ngày 27 -28 )
STL : 03-30 húp
Lần 15 : ( ngày 29-30 )
STL : 05-50 hup
Lần 16 : ( ngày 30-31)
STL 08-80 CHỜ
 
Tham gia
26/2/24
Bài viết
306
Được Like
725
LẦN1: STL: 24 -42 (11-12/3 ) gãy
LẦN2: STL: 24 - 42 (11- 12/3 ) gãy
LẦN3: STL: 24-42 ( 13-14/3 ) gãy
Lần 4 : STL : 24- 42 ngày (13-14/3) húp
Lần 5 : STL : 64-46 ngày (15-16/3 ) húp
Lần 6 : STL : 58-85 NGÀY ( 17 - 18/3 ) gãy
Lần 7 : STL : 39-93 NGÀY (19-20/3 ) gãy
Lần 8 : STL : 29-92 NGÀY (21-22/3 ) gãy
Lần 9 : STL : 25-52 (23-24/3 ) húp
Lần 10 : STL : 26-62 ( 25-26/3) gãy
Lần 11: STL : 06-60 ( 27-28/3) húp
Lần 12 : STL : 14-41 ( 29-30/3) húp
Lần 13 : STL : 58-85 ( 30-31/3) CHỜ
 
Tham gia
10/3/24
Bài viết
238
Được Like
938
Lần 1 Ngày (09-10)
STL: 01 10 húp lần 1
Lần 2 ngày (10-11)
STL: 12 21 húp
Lần 3 ngày (13 -14/3)
STL : 07-70 gãy
Lần 4 ngày (13-14 )
STL : 07 -70 húp
Lần 5 : ngày ( 15- 16/3 )
STL : 23- 32 húp
Lần 6 ngày ( 16-17/3 )
STL : 05-50
Lần 7 ( ngày 17-18/3)
STL : 87-78 húp
Lần 7 ( ngày 19-20/3)
STL : 07-70) gãy
Lần 8 (21-22/3)
STL : 38-83 húp
Lần 9 (22-23/3)
STL : 23-32 húp
Lần 10 (23-24)
STL : 28-82 húp
Lần 11 : (24-25)
STL : 39-93 húp
Lần 12 : ( ngày 25-26)
STL : 04-40 húp
Lần 13 : ( ngày 26-27 )
STL : 59-95 húp
Lần 14 : ( ngày 27 -28 )
STL : 03-30 húp
Lần 15 : ( ngày 29-30 )
STL : 05-50 hup
Lần 16 : ( ngày 30-31)
STL 08-80 CHỜ
Chúc a lộc lá a nhé
 
Tham gia
10/3/24
Bài viết
242
Được Like
875
Lần 1 ngày 11-13/3
STL : 78 - 87 Húp
Lần 2 ngày 13-14/3
STL : 47-74 húp
Lần 3 ngày 14-15/3
STL : 09-90 húp
Lần 4 ngày 15-16/3
STL : 97-79 chờ
Lần 5 ngày 17-18/3
STL : 28-82 húp
Lần 6 ngày 19 -20/3
STL : 36-63 húp
Lần 7 ngày 20-21/3
STL 78-87 húp
Lần 8 ngày 21-22/3
STL: 47-74 gãy
Lần 9 ngày 23-24/3
STL : 36-63 gãy
Lần 10 : ngày 25-26/3
STL : 78-87 húp
Lần 11 : ngày 27-28/3
STL : 17-71 gãy
Lần 12 : ngày 29-30/3
STL : 17 -71 húp
Lần 13 : ngày 30-31/3
STL : 12-21 chờ
 
Tham gia
26/2/24
Bài viết
350
Được Like
841
Lần 1 ngày 12-13/3
STL : 79 -97 húp
Lần 2 ngày 13-14/3
STL : 33-88 gãy
Lần 3 : ngày 13-14/3
STL : 33-66 húp
Lần 4 ngày 16-17/3
STL : 98-89 gãy
Lần 5 ngày 18-19/3
STL : 45-54 gãy
Lần 6 ngày 21-22/3
STL : 78-87 húp
Lần 7 ngày 22 - 23/3
STL : 57-75 gãy
Lần 8 : ngày 24-25/3
STL : 18-81 gãy
Lần 9 : ngày 26-27/3
STL : 78-87 húp
Lần 10 : ngày 27-28/3
STL : 06-60 húp
Lần 11 : ngày 29 -30/3
STL : 87-78 húp
Lần 12 : ngày 30-31/3
STL : 15-51 CHỜ
 
Tham gia
26/2/24
Bài viết
524
Được Like
2,260
Lần 1 12 13/3
STL : 19 - 91 húp
Lần 2 ngày 13 -14/3
STL :38-83 gãy
Lần 3 : ngày 15/16/3
STL : 86-68 chờ gãy
Lần 4 : ngày 17-18/3
STL : 38-83 húp
Lần 5 : ngày 18-19/3
STL : 56-65
Lần 6 : ngày 20 - 21/3
STL : 85-58 gãy
Lần 7: ngày 22-23/3
STL : 29-92 gay
Lần 8 : ngày 23-24/3
STL "29-92 húp
Lần 9 : ngày 25-26/3
STL : 34-43 gãy
Lần 10 : ngày 27-28/3
STL : 34-43 gãy
Lần 11 : ngày 29-30/3
STL : 36-63 húp
Lần 12 : ngày 30-31 /3
STL :38-83 CHỜ
 
Tham gia
10/3/24
Bài viết
232
Được Like
709
LẦN1: STL: 56-65 (9-10/3) gãy
LẦN2: STL: 45-54 (11-12/3) gãy
LẦN3: STL: 48-84 (13-14/3) húp n1
LẦN4: STL: 79-97 (14-15/3) húp n2
LẦN5: STL: 14-41 (16-17/3) gãy
LẦN6: STL: 79-97 (18-19/3) húp n1
LẦN7 :STL : 58-85 (19-20/3) gãy
LẦN 8 : STL: 35-53 ( 21-22) gãy
LẦN 9 : STL: 35-53 ( 23-24) húp
LẦN 10 : STL : 37-73 ( 25-26 ) húp
LẦN 11: STL : 47-74 ( 26-27 ) húp
LẦN 12 : STL : 89-98 ( 28-29) húp
LẦN 13 : STL : 35-53 ( 29 - 30 ) húp
LẦN 14 : STL 16-61 ( 30-31 ) CHỜ
Chúc bác lộc lá vs cặp 16-61
 
Tham gia
26/2/24
Bài viết
156
Được Like
436
L1: (11-12) STL: 78-87: húp n2
L2: (13-14) STL: 34-43: húp n1
L3: (14-15) STL: 72-27: húp n1
L4: (15-16) STL: 69-96: gãy
L5: (16-17) STL: 21-12: gãy
L6 : (18-19) STL 45-54 gãy
L7 : (20-21)STL 12-21 gãy
L8 : ( 22-23)STL 45-54 gãy
L9 : ( 24 -25) STL 01-10 gãy
L10: ( 26-27) STL 24-42 húp
L11: ( 27 -28 ) STL 01-10 gãy
L12 : ( 29 -30 ) STL 01-10 CHỜ
01-10 hôm nay sang như gương bác nha chúc bác may mắn
 
Tham gia
10/3/24
Bài viết
221
Được Like
746
STL K2N MIỀN BẮC THÁNG 03/2024
L1 : STL 18,81 k2n(12,13/3).gãy
L2 : STL 85,58 k2n(14,15/3).húp n2
L3 : STL 24,42 k2n(16,17/3).húp n1
L4 : STL 57,75 k2n(17,18/3).húp n1
L5 : STL 27,27 k2n(18,19/3) húp n1
L6 : STL 94.49 K2n ( 19/20) gãy
L7 : STL 12,21 K2N ( 21-22/3) húp
L8 : STL 58-85 K2N (23-24/3) húp
L9 : STL 15-51 K2N ( 24-25/3) húp
L10 : STL :18-81 K2N ( 25-26 ) húp
L11 :STL : 13-31 K2N ( 27-28/3 ) húp
L12 : STL : 14 -41 K2N ( 29-30/3 ) húp
L13 : STL : 57-75 K2N ( 30-31/3 ) CHỜ
Chúc mừng a húp 2 nhày 57 nha
 
Tham gia
10/3/24
Bài viết
188
Được Like
590
Lần 1 (12-13/3 )
STL : 26 -62 húp
lần 2 13-14/3
STL : 14-41 húp
Lần 3 : 15-16/3
STL : 36-63 gãy
Lần 4 : 17-18/3
STL : 16-61 húp
Lần 5: 18-19/3
STL : 18-81 húp
Lần 6 : 20-21/3
STL : 26-62 Húp
Lần 7 : 22-23/3
STL : 27-72 húp
Lần 8 : 23-24/3
STL : 28- 82 húp
Lần 9 : 24-25/3
STL : 29-92 húp
Lần 10 : 25-26/3
STL : 03-30 gãy
Lần 11 : 27-28/3
STL : 97-97 húp
Lần 12 : 28-29/3
STL : 68-86 húp
Lần 13 : 29-30/3
STL : 01-10 gãy
Lần 14 : 31/3-1/4
STL : 01-10 chờ
 
Tham gia
26/2/24
Bài viết
524
Được Like
2,260
Lần 1 12 13/3
STL : 19 - 91 húp
Lần 2 ngày 13 -14/3
STL :38-83 gãy
Lần 3 : ngày 15/16/3
STL : 86-68 chờ gãy
Lần 4 : ngày 17-18/3
STL : 38-83 húp
Lần 5 : ngày 18-19/3
STL : 56-65
Lần 6 : ngày 20 - 21/3
STL : 85-58 gãy
Lần 7: ngày 22-23/3
STL : 29-92 gay
Lần 8 : ngày 23-24/3
STL "29-92 húp
Lần 9 : ngày 25-26/3
STL : 34-43 gãy
Lần 10 : ngày 27-28/3
STL : 34-43 gãy
Lần 11 : ngày 29-30/3
STL : 36-63 húp
Lần 12 : ngày 30-31 /3
STL :38-83 CHỜ
 
Tham gia
26/2/24
Bài viết
412
Được Like
1,215
Lần 1 (11 12/3)
STL : 59-95 húp
Lần 2 ngày ( 13 -14 /3)
STL : 35-53 húp
Lần 3 ngày ( 14/3 - 15/3 )
STL : 05-50 gãy
Lần 4 : (16-17/3)
STL : 15 -51 gãy
Lần 5 : ( 17- 18/3)
STL : 15-51 gãy
Lần 6 : (19-20/3)
STL : 83-38 húp
Lần 7 : ( 20-21/3)
STL : 16-61 húp
Lần 8 : (21-223)
STL :19-91 húp
Lần 9 : (22-23/3)
STL : 14-41 húp
Lần 10 : ( 24-25/3)
STL : 36-63 gãy
Lần 10 : (26-27/3)
STL :38-83 húp
Lần 11 : ( 28 - 29/3 )
STL : 67-76 húp
Lần 12 ( 30-31)
STL : 78-87 chờ
 
Tham gia
26/2/24
Bài viết
188
Được Like
454
Lần 1 ( ngày 12-13/3 )
STL : 29-29 húp
Lần 2 ( ngày 13-14/3
STL : 16-61 gãy
Lần 3 : ( ngày 15-16/3)
STL : 29-92 húp
Lần 3 : ( ngày 17 - 18/3 )
STL : 33-66 gãy
Lần 4 ( ngày 19-20/3)
STL : 14-41 Húp
Lần 5 ( ngày 21-22/3)
STL : 37-73 gãy
Lần 6 ( ngày 23-24/3)
STL : 48-84 gãy
Lần 7 ( ngày 24-25/3)
STL : 25-52 húp
Lần 8 (ngày 25-26/3)
STL : 67-76 gãy
Lần 9 (ngày 27-28/3)
STL : 27-72 gãy
Lần 10 : ( ngày 29-30 )
STL :27-72 húp
Lần 11 : ( ngày 30-31)
STL : 34-43 chờ
 
Tham gia
23/1/24
Bài viết
682
Được Like
2,790
STL K2N MIỀN BẮC THÁNG 03/2024
L1 : STL 18,81 k2n(12,13/3).gãy
L2 : STL 85,58 k2n(14,15/3).húp n2
L3 : STL 24,42 k2n(16,17/3).húp n1
L4 : STL 57,75 k2n(17,18/3).húp n1
L5 : STL 27,27 k2n(18,19/3) húp n1
L6 : STL 94.49 K2n ( 19/20) gãy
L7 : STL 12,21 K2N ( 21-22/3) húp
L8 : STL 58-85 K2N (23-24/3) húp
L9 : STL 15-51 K2N ( 24-25/3) húp
L10 : STL :18-81 K2N ( 25-26 ) húp
L11 :STL : 13-31 K2N ( 27-28/3 ) húp
L12 : STL : 14 -41 K2N ( 29-30/3 ) húp
L13 : STL : 57-75 K2N ( 30-31/3 ) húp
L14 : STL : 23-32 K2N (31/3-1/4 ) CHỜ
 
Tham gia
23/1/24
Bài viết
561
Được Like
1,869
LẦN1: STL: 56-65 (9-10/3) gãy
LẦN2: STL: 45-54 (11-12/3) gãy
LẦN3: STL: 48-84 (13-14/3) húp n1
LẦN4: STL: 79-97 (14-15/3) húp n2
LẦN5: STL: 14-41 (16-17/3) gãy
LẦN6: STL: 79-97 (18-19/3) húp n1
LẦN7 :STL : 58-85 (19-20/3) gãy
LẦN 8: STL : 69-96 ( 21-22) húp
LẦN 9: STL : 46-64 ( 23 - 24 ) gãy
LẦN 10: STL :46-64 (25 -26 ) húp
LẦN 11:STL : 58-85(26-27) gãy
LẦN 12 :STL : 33 - 88 ( 28-29) gãy
LẦN 13 :STL : 48-84 ( 30-31) CHỜ n2
 
Tham gia
23/1/24
Bài viết
535
Được Like
1,524
Khung lần 1 (9-10/3): STL 08,80 húp n2
Khung lần 2 (11-12/3): STL 59,95 húp n2
Khung lần 3 (13-14/3): STL 35,53 húp n1
Khung lần 4 (14-15/3): STL 67-76 húp n2
Khung lần 5 (16-17/3): STL 18,81 gãy
Khung lần 6 (18-19/3): STL 42,24 húp n2
Khung lần 7 (19 -20/3) :STL 34 -43 húp
Khung lần 8 (21-22/3) :STL 58-85 gãy
Khung lần 9 (23-24/3) : STL 34-43 gãy
Khung lần 10 ( 25-26/3) :STL 49-94 gãy
Khung lần 11 ( 27-28 ) : STL 49-94 gãy
Khung lần 12 ( 29-30 ) : STL 73-37 gãy
Khung lần 13 ( 31/3-1/4 ) STL : 03-30 CHỜ N1
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom